Xổ số miền bắc 2Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện cho thấy, toàn quốc có 18.970/31.375 cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) triển khai thực hiện chuyên đề. Một số địa phương còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng cũng đã nỗ lực triển khai được tại hầu khắp các cơ sở GDMN. Với sự tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện của các cấp, chuyên đề đã có kết quả tác động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN, làm thay đổi diện mạo các cơ sở GDMN... 

Các cơ sở GDMN đã thay đổi nhiều mặt tích cực rõ rệt, từ việc tạo dựng môi trường giáo dục hướng đến trẻ; phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ được đổi mới; việc đánh giá sự phát triển của trẻ được nhận thức và thực hiện đúng mục đích, yêu cầu vì sự tiến bộ của trẻ; trẻ em được quan tâm đúng mức trong việc tạo cơ hội “học mà chơi, học bằng chơi” để được phát triển toàn diện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong chuyên đề “xây dựng cơ sở GDMN lấy trẻ làm trung tâm”, việc đảm bảo an toàn cho trẻ là một nội hàm. Ngay trong năm 2020, một chủ đề nhỏ nằm trong chuyên đề này với nội dung  “phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” đã được phát động trên toàn quốc. Trong năm 2021, thông điệp này sẽ tiếp tục được lan tỏa nhằm nâng cao nhận thức và  trách nhiệm đối với trẻ trong cộng đồng.

 
Huyền Thanh