Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, trong 5 năm (2016-2020), tình hình liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về mại dâm trên địa bàn Ninh Thuận nhìn chung ít phức tạp. Hoạt động mại dâm tại một số nơi công cộng, tuyến giao thông… đã bị triệt xóa.

Xổ số miền bắc 2Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Thuận tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng hoạt động mại dâm để có biện pháp quản lý, giáo dục.

Phát động tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay có 484 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Có 501 cơ sở kinh doanh nghi vấn hoạt động mại dâm. Có 38 đối tượng nghi vấn nghi vấn chứa và môi giới mại dâm.

Xổ số miền bắc 2Tuy nhiên, trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về mại dâm sẽ có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Các đối tượng sẽ triệt để lợi dụng khoa học công nghệ để hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật về mại dâm, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Việc thu hút nhiều lao động từ các địa phương khác đến Ninh Thuận khi có nhiều dự án năng lượng, khu du lịch nghỉ dưỡng… đang thi công cũng là điều kiện dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về mại dâm. Do đó, công tác phòng, chống mại dâm cần được nhận thức đầy đủ hơn và phải có phương pháp phòng ngừa, đấu tranh mới, phù hợp. 

Xổ số miền bắc 2Vì vậy, lực lượng Công an sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động  phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 196/KH-BCA-C41 ngày 29/6/2016 của Bộ Công an về phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm thường xuyên được đẩy mạnh. Lực lượng công an chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tụ điểm, đường dây, đối tượng hoạt động mại dâm.

Chủ động làm tốt và thường xuyên trao đổi thông tin, phương thức, thủ đoạn  hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về mại dâm giữa các lực lượng trong ngành và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình để tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Hoa An